VÁŽKA

Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Prodej zboží se uskutečňuje podle ustanovení Obchodního Zákoníku ČR.

 2. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti AUTODÍLY VÁŽKA – Jiří Paďour (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.

 3. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou osobou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem a na straně druhé, se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v Obch. Zák. č.513/1991 sb., v platném znění (doba pro vyřízení reklamace není určena).

 4. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v Obč. Zák č.40/1964 sb., v platném znění (od následujícího dne podání reklamace do 30. kalendářních dnů bez zbytečného odkladu).

 5. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 6. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil (i neodbornou montáží), může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně prodávajícího. Koupí se kupující prokáže fakturou nebo pokladním dokladem s adresou prodávajícího a s datem nákupu, která zároveň slouží jako záruční list, v případě reklamace autobaterie je důležité předložit veškeré dokumenty přiložené při prodeji (záruční list, pokladní doklad nebo fakturu).

 7. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v odborném autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést informace v reklamačním protokole viz níže) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle kódu zboží uvedeném v reklamačním protokolu). V reklamačním protokolu je nutno uvést stav tachometru montáže a demontáže vadného dílu společně s datem a o jaký vůz se jedná (značka vozu, objem motoru, rok výroby, výkon motoru aj. uvedené informace v reklamačním protokolu).

 8. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti, provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

 9. Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady, musí prodávajícímu předložit:
  • Vadné zboží
  • fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží
  • doklad o odborné montáži (je-li vyžadován)

 10. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

 11. Záruční doba v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců (není-li dáno výrobcem jinak např. 12 měsíců či více než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejich užíváním tj. spotřební zboží (žárovky, stěrače, pojistky, a další) v případě určení zda se jedná o spotřební zboží, bude na dotaz zákazník poučen.

 12. V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena na 24 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž. Pro ostatní zboží (autodoplňky a spotřební) je stanovena záruční doba 6 měsíců, pokud nestanoví záruční list lhůtu delší, nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

 13. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech, do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud dojde v souvislosti se závadou reklamovaného dílu k následné škodě na vozidle, popř. na jiném majetkuvyhrazuje si prodávající možnost prodloužení lhůty potřebné k posouzení a to na nezbytně dlouhou dobu, kvůli posouzení reklamace výrobcem dílu. Pokud k vytčení vad využije odborné vyjádření zvoleného znalce, je závěr tohoto znalce pro obě strany závazný. Náklady znalce prodávající hradí při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.

 14. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník, prodejce, řidič sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě pravdivě všechny požadované údaje, pokud tak nebude učiněno, bude reklamační protokol vrácen k doplnění a reklamační lhůta pro vyřízení bude započata dnem doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu.

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2018 .

Ve Frýdlantě 1. 1. 2018

Cart